This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Rrezarta Pllana

Home/Hulumtuesit/Rrezarta Pllana

Rrezarta Pllana

Cilaështëfushajuajakademike e studimit?:   MenaxhmentdheInformatike

Emri:   RrezartaPllana

Qyteti:   Prishtine

Shteti:   Kosove

E-mail:   [email protected]

Tel:   + 377 44 149 488

Web-faqjadhe/oseblogu:

Ciliështëkualifikimimëilartëshkencorqëkeniarritur?:   PhD cand

Aktualisht, a jenitëpërfshirënëndonjë program studimor/kërkimor? Nësepo, julutemspecifikoniinstitucionin, nivelindhellojin e programit.:   JO

Nëseplanifikonitëregjistroheninëndonjë program tërihulumtimiapostudimi, julutemspecifikoniinstitucionin, nivelindhellojin e programit:   Endeskamvendosur.

Julutemshënonifushatkryesorekërkimorenëtëcilatkenihulumtuaraponëtëcilatjenitëinteresuar.:   Menaxhimiidijes, Informatika ne biznes, Teknologjia informative ne edukim

Julutem, listonipublikimettuajakryesore.:   P

Sipasmendimittuaj, çfarëmundtëbëjnëinstitucionet e Kosovëspërtëmbështeturkarierëntuajakademikedheaktivitetetkërkimore?:  Institucionet e Kosovesduhetteperkrahinhulumtimet ne vend permes: – marreveshjeve me universitete e institute tjera per pjesemarrje – perkrahjefinanciare per hulumtuesit ne temaqe jane ne interes per zhvillimin e vendit – selektimdheperzgjedhje e hulumtuesve per punebazuarvetem ne aftesite e tyre

Sipasmendimittuaj, çfarëmundtëbëjnëinstitucionet e Kosovëspërtëmotivuarhulumtuesitqëtëkthehendhe / apotëpërfshihennëinstutucionet (kërkimore) relevantenështetin e tyretëorigjinës?:   Insitucionet e Kosovesduhette: – gjejnetematqe jane ne interestetyre per tendihmuarhulumtimin e tyre ne Kosove. – perkrahin ne formefinanciarehulumtuesit e huajshqiptarqetehulumtojnetemat ne interestevendit. – tekrijojnelidhjetehumtuesvetejashtemshqipetar me ata vendor per tevendosurnjelidhjeteqendrueshme per hulumtimtemetutjeshem.

 

 

Name and Surname: RezartaPllana

Contact Information: [email protected]

City: Prishtinë

Country: Kosovë

Mobile phone: + 377 44 149 488

Web page or blog:

What is your field of academic studies? Management and Informatics.

 

What is the highest degree you have completed?PhD  Candidate.

 

Are you currently enrolled in a study/research program? If yes, please specify the institution, level and type of program? No

If you plan to enroll in a new research or study program in the near future, please specify the institution, level and type of program.  I have not decided yet.

 

 

Please indicate the main research areas you have worked on or are interested in?

  • Knowledge Management
  • Informatics in business
  • Informative technology in education

 

 

 

Please list your main publications: /

 

Kosovo institutions can support my academic and research career by:

 

  • Supporting research in Kosovo through agreements with other universities and institutes to participate.
  • Financial support for researchers on topics that are of interest for the country`s development
  • Selection of researchers for jobs based solely on their skills .

 

Kosovo institutions can motivate researchers to come back to and/or be affiliated with relevant (research-) institutions in their country of origin by:

 

  • Finding topics that are in their interest to help their research in Kosovo
  • Supporting Albanian researchersfinanciallyin order to research topics that are directly of Kosovo`s interest.
  • Create an external link between Researchers who work in Kosovo and those who work abroad in order to establish a stable connection for further res
By | 2017-08-16T11:30:53+00:00 August 16th, 2017|Categories: Hulumtuesit|Comments Off on Rrezarta Pllana

About the Author: