This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Sylejman Meholli

Home/Hulumtuesit/Sylejman Meholli

Sylejman Meholli

Cilaështëfushajuajakademike e studimit?:   ShkencaPolitike

Emri:   SylejmanMeholli

Qyteti:   Vushtrri

Shteti:   Kosovë

E-mail:   [email protected]

Tel:   044689006

Web-faqjadhe/oseblogu:

Ciliështëkualifikimimëilartëshkencorqëkeniarritur?:   Master iShkencavePolitike

Aktualisht, a jenitëpërfshirënëndonjë program studimor/kërkimor? Nësepo, julutemspecifikoniinstitucionin, nivelindhellojin e programit.:   Jo

Nëseplanifikonitëregjistroheninëndonjë program tërihulumtimiapostudimi, julutemspecifikoniinstitucionin, nivelindhellojin e programit:   Njedoktorature ne teardhmen

Julutemshënonifushatkryesorekërkimorenëtëcilatkenihulumtuaraponëtëcilatjenitëinteresuar.:   Politikatpublike (politikashendetesore, politikaambientaliste, politikaarsimore, socialeetj), politikat e BE-se, politikatboterore !

Julutem, listonipublikimettuajakryesore.:   \”PolitikaShendetesore ne Kosove-Reformimiisaj\” teza e masterit.

Sipasmendimittuaj, çfarëmundtëbëjnëinstitucionet e Kosovëspërtëmbështeturkarierëntuajakademikedheaktivitetetkërkimore?:  Inkurajimi, mbeshtetjafinanciare per projektehulumtuse, publikimiipunimeve ne doreshkrimetj.

Sipasmendimittuaj, çfarëmundtëbëjnëinstitucionet e Kosovëspërtëmotivuarhulumtuesitqëtëkthehendhe / apotëpërfshihennëinstutucionet (kërkimore) relevantenështetin e tyretëorigjinës?:   Duhetdepolitizimiuniversitetit, formimiiinstitucionevehulumtueseshkencore, rritja e buxhetit per shkence, perkrahjafinanciare e projekteveshkencore, luftimiiplagjiaturesetj.

 

 

Name and Surname: SylejmanMeholli

Contact Information: [email protected]

City: Vushtrri

Country: Kosovë

Mobile phone:044689006

Web page or blog:

What is your field of academic studies? Political Science

What is the highest degree you have completed? Master of Political Science

 

Are you currently enrolled in a study/research program? If yes, please specify the institution, level and type of program. No

If you plan to enroll in a new research or study program in the near future, please specify the institution, level and type of program. PhD

Please indicate the main research areas you have worked on or are interested in?

Public  Policy ( Health Policy, Social Policy, Education Policy, Environmental Policy ), European Union Policies, World Politics.

 

 

Please list your main publications

Ma thesis- Health Policy in Kosovo- Its Reform

 

 

Kosovo institutions can support my academic and research career by:

 

  • Encouraging,
  • Supporting financially for research projects,
  • Publishing scientific work

 

Kosovo institutions can motivate researchers to come back to and/or be affiliated with relevant (research-) institutions in their country of origin by:

 

  • Depoliticizing University,
  • Establishing scientific research institutions,
  • Giving more budget for science,
  • Supporting financially scientific projects
  • Fighting plagiarism.

 

 

 

 

 

By | 2017-08-16T11:32:11+00:00 August 16th, 2017|Categories: Hulumtuesit|Comments Off on Sylejman Meholli

About the Author: