Lirije Palushi

Lirije is an MA candidate of European Integration and Public Administration. She has received her BA degree at the Department of Political Science, University of Prishtina. She has been part of the CPC since January 2015, and is an alumna of the summer school AIPES (American Institute on Political and Economic Systems), established from TFAS in cooperation with Charles University in Prague. Lirije has also participated in a considerable number of conferences, trainings and other forms of non-formal education such as AUPP, PISU, European Forum Alpbach etc.

Nitë Bylykbashi Deliu

Nitë Bylykbashi ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Departamentin Menaxhment dhe Informatikë të Fakultetit Ekonomik pranë Universitetit të Prishtinës. Puna e Nitës fokusohet në menaxhimin e projekteve me fokus në arsimin e lartë dhe hulumtim.

Kontakti: nita.bylykbashi@cpc-ks.org

Seminar: „Bazat e Mendimit Kritik dhe Integritetit Akademik për Studime Universitare dhe Aktivizëm Studentor

Më 14 dhe 15 mars 2019 Qendra për Kurajo Politike (CPC) organizoi seminarin „Bazat e Mendimit Kritik dhe Integritetit Akademik për Studime Universitare dhe Aktivizëm Studentor”. Pjesëmarrës në seminar ishin rreth njëzetë studentë nga universitete të ndryshme publike dhe kolegje private në Kosovë, të përzgjedhur përmes thirrjes së hapur për aplikim.  Ky seminar u ligjërua nga Dr. Pëllumb Kelmendi, Profesor Asistent në Departamentin e Shkencës Politike, Universiteti Auburn në Alabama të ShBA-së.

Tema kyçe e këtijë seminari ishte mendimi kritik dhe integriteti akademik, duke përfshirë mes të tjerash edhe pohimet, argumentimet, analogjitë, dhe paraqitjet grafike. Përveç ligjëratave dhe debateve, pjesëmarrësit u angazhuan edhe në punë në grupe dhe analizuan në praktikë përmbajtjen e eseve gjegjëse. Në përmbyllje Dr. Kelmendi shpalosi përvojën e tij gjatë studimeve me bursë në disa prej universiteteve më prestigjioze në ShBA dhe ofroi informacione shtesë rreth mënyrës së aplikimit dhe përmbajtjes që duhet të kenë parasysh studentët gjatë përpjekjes së tyre për të fituar bursë për studime.

Ky seminar u organizua në kuadër të projektit „Mendo globalisht, vepro lokalisht  –  Seri e seminareve mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik”. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e vetëdijës së studentëve dhe zgjerimi i horizonteve të tyre për cilësinë që do të duhej të ofronin studimet dhe arsimi i lartë. Po ashtu me këto aktivitetete synohet krijimi i një rrjeti të të rinjëve që do të aplikonin njohuritë dhe përvojat e përfituara nga seminaret gjatë studimeve dhe punës së tyre.

Projekti „Mendo globalisht, vepro lokalisht – Seri e seminareve mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik” mbështetet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), në kuadër të Koalicionit për Integritet dhe Tranparencë në Universitet (KITU).

 

 

 

 

 

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje në serinë e seminareve mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik

Qendra për Kurajo Politike (CPC) mbështetur nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur fton të gjithë studentët të aplikojnë për pjesëmarrje në serinë e seminareve të organizuara në kuadër të projektit „Mendo globalisht, vepro lokalisht – Seri e seminareve mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik”.

Me këtë seri të seminarave synohet rritja e vetëdijës së studentëve dhe zgjerimi i horizonteve të tyre për cilësinë që do duhej te ofronin studimet dhe arsimi i lartë. Deri më tani aktivizmi dhe mobilizimi i studentëve për të kërkuar cilësi më të mirë në studime ka qënë jashtëzakonisht i ulët, i shprehur individualisht, e në raste të rralla në formë të organizuar grupore.

Duke filluar nga numri i madh i studentëve, kualiteti i dobët në edukim, plagjiarizmi i dëshmuar, mungesa e integritetit akademik, institucionet e arsimit të lartë janë ballafaquar me probleme dhe sfida të shumëllojta. Sidoqoftë, njëri nga komponentët kryesor të tyre është shumë shpesh i lënë jashtë ekuacionit kur vie deri te diskutimi se si të përmirësohet situata aktuale. Është pikërisht aktivizmi studentor, i cili kur krahasohet vetëm në proporcion me numrin e përgjithshëm të studentëve, del të jetë shumë i ulët.

Qëllimi dhe objektivat e projektit

Bazuar në kontekstin e arsimit të lartë në Kosovë, qëllimi i përgjithshëm i projektit „Mendo globalisht, vepro lokalisht – Seri e seminareve mbi mendimin kritik dhe integritetin akademik” është që të trajtoj disa nga çështjet kryesore të lidhura më mendimin kritik, integritetin akademik, dhe më shumë mobilizim dhe aktivizëm studentor. Me këtë synohet të krijohet një rrjet i të rinjëve që do të përdorin njohuritë dhe përvojat gjatë seminareve për studimet dhe punën e tyre.

Projekti ka dy objektiva kryesore:

  1. Nxitja e mendimit kritik përmes debatit konstruktiv mbi integritetit akademik, aktivizmin studentor;
  2. Stimulimi i studentëve për organizim më të mirë dhe ringjallje e jetës studentore.

Seminaret do të përfshijnë tema si mendimi kritik, shkrimi dhe integriteti akademik, aktivizmi studentor, ,,soft skills”, diskutimi dhe zhvillimi i ideve të ndryshme që pjesëmarrësit mund të prezantojnë përmes trajnimeve dy ditore gjatë muajit mars, prill dhe qershor 2019 që do të mbahen në Prishtinë. Në mesin e ligjeruesve do të jenë profesorë nga Kosova që aktualisht punojnë nëpër universitete të njohura perëndimore.

 Kushtet për aplikim

– Të jeni student i regjistruar në Kosovë, në universitetet publike apo kolegjet private;

– Të keni njohuri të mira të gjuhës angleze;

– Të jeni mendjehapur dhe të përkushtuar përgjatë gjithë projektit;

– Të dëshmoni potencial lidershipi dhe aktivizmi edhe pas përfundimit të seminareve.

 

Për të aplikuar plotëso formularin e mëposhtëm online duke klikuar në: https://goo.gl/forms/8E0KusFZArJ0mwrI3

Afati i fundit i aplikimit është 28/02/2019 në ora 23:59 CET. Për çfarëdo pyetje apo paqartësie mos hezitoni të na shkruani në email adresën: info@cpc-ks.org

Publikimi i studimit: „DIALOG MES TË SHURDHËRVE” Mbi integritetin akademik në Universitetin e Prishtinës

CPC publikoi studimin „DIALOG MES TË SHURDHËRVE” Mbi integritetin akademik në Universitetin e Prishtinës.

Studimi është i ndarë në katër pjesë. Pjesa e parë trajton konceptin e integritetit akademik, analizon parimet dhe dimensionet për garantimin e këtij integriteti dhe ofron disa të dhëna për gjendjen e tij në nivel të vendeve të Bashkimit Evropian. Pjesa e dytë analizon bazën normative që rregullon etikën dhe integritetin akademik, si dhe identifikon disa mangësi të rregulloreve ekzistuese. Pjesa e tretë ofron një pasqyrë mbi kulturën e mirëmbajtjes dhe të promovimit të integritetit akademik, praktikat e këqija të publikimeve nëpër revista mashtruese në nivel menaxhmenti dhe personeli akademik, mentorimet e temave të doktoratës dhe plagjiaturat. Së fundmi, pjesa e katërt analizon ndërlidhjen mes procesit të rekrutimit, avancimit akademik dhe mungesës së integritetit. Këtu shqyrtohen paqartësitë statutore, komisionet vlerësuese dhe pasiguria ligjore lidhur me kriteret për avancim. Në fund ofrohen rekomandime se si do të mund të adresoheshin disa prej problemeve të identifikuara prej këtij studimi.

Për më shumë shkarko studimin duke klikuar këtu

“Accelerating the Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries”, 21 November 2018

The aim of the roundtable was to present and discuss the findings of the regional research project “Accelerating the Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries”. The issues discussed among others included the existing situation of tobacco consumption, normative regulation, and possible effects of the tobacco fiscal policies changes.

Mr. Faik Hoti, the Coordinator of the Inter-ministerial Council for Tobacco Control, briefed the participants on the current state of implementation of the Law on Tobacco Control, emphasizing that it should be further strengthened. Mr. Hoti highlighted that the “Kosovan Plan for Tobacco Control” is currently being drafted and waiting for further proceedings.

Ms. Nitë Bylykbashi-Deliu from CPC presented the aim, methodology, analysis conducted and products of the research project. She also emphasized the challenges of the implementation of the project among them the lack of data on tobacco in Kosovo and its reliability.

Ms. Lirije Palushi from CPC presented the research findings and recommendations. During her presentation, one of the key findings of the project regarding the impact of tax and price increase in consumption and budget revenues was highlighted and very well received from the stakeholders present.  According to the economic analysis conducted,  a 10% increase in the cigarette retail price – from an increased excise tax – shall be followed by a 6.8% decrease in consumption in the long run and 3.3% in the short run, meanwhile increasing excise revenues between 6.14%- 6.73%.

The roundtable was closed by a debate on the importance and role of each stakeholder and the cooperation among needed, aiming at reducing the tobacco consumption in Kosovo.

 

Tryezë diskutuese “Integriteti dhe Etika në Arsimin e Lartë”, 24 tetor 2018

Qendra për Kurajo Politike (CPC), me mbështetje nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, organizoi tryezën diskutuese me temë “Integriteti dhe Etika në Arsimin e Lartë” e cila u mbajt në Biblotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”. Tryeza diskutuese u organizua me qëllim të debatimit mbi çështjet që lidhen me integritetin dhe etikën në arsimin e lartë; rregullimin normativ; gjendjen ekzistuese dhe zhvillimet në Universitetin e Prishtinës (UP) si dhe të gjeturat e shoqërisë civile dhe hapat që do të mund të ndërmerreshin drejtë promovimit të integritetit dhe etikës në arsimin e lartë.
Përkundër rëndësisë dhe aktualitetit të temës, në tryezë u vërejtë mungesa e menaxhmetit të UP-së, anëtarëve të Këshillit të Etikës së UP-së, ndërsa numri i pjesëmarrësve nga stafi akademik ishte simbolik. Gjë që tregon për mos gatishmërinë dhe hezitimin që të debatohet me palët që kanë identifikuar mungesën e integritetit akademik, siç është shoqëria civile. Kohëve të fundit organizata të ndryshme kanë publikuar një numër raportesh ku vëhet në pah mungesa e integritetit dhe etikës nga disa pjestarë të stafit akademik, p.sh duke qenë të involvuar në plagjiarizëm.
Përfaqësuesja e njërës nga organizatat që së fundi ka publikuar një raport lidhur me plagjiaturat, Admovere, prezantoi të gjeturat e raportit “Stafi akademik i UP-së – studimet, angazhimet tjera, plagjiaturat, vleresimet dhe përpjesa staf-studentë”. Ajo shpalosi disa raste të plagjiaturave në UP të cilat janë bërë të ditura ndër vite mirëpo deri më tani nuk janë ndërmarrë masa gjegjëse.
Gjatë debatit pjesëmarrësit theksuan që si rrjedhojë e integritetit dhe etikës së munguar akademike shpesh ndodh edhe aplikimi i normave në mënyrë selektive dhe arbitrare. Kështu për shembull gjatë procesit të avansimeve akademike marrja për bazë e kritereve ndryshon varësisht nga rasti në rast. Ndonjëherë merret për bazë vetëm përmbushja e kritereve formale, e ndonjëherë ato të cilësisë së punimeve.
Gjithashtu, gjatë tryezes u diskutua edhe për zhvillimet e fundit në rajon, si për shembull në Shqipëri ku është ndërmarr iniciativa për verifikimin e titujve shkencorë, si një përvojë relevante edhe për Kosovë.

Training on “Writing Competitive Proposals for EU funded Projects”, 9-10 March 2017

On the 9th and 10th of March 2017, CPC in collaboration with Ministry of Education, Science and Technology of the Republic of Kosovo (MEST) organized training on “Writing Competitive Proposals for EU funded Projects” in Prishtina, Kosovo.

The training, which was convened especially for Kosovar researchers, gathered participants from public and private higher education institutions, think tanks and other research institutions. The Spanish experts in EU Projects, Mrs. Eva Garea Oya, University of Vigo, and Mr. Rafael de Paz, University of Leon, conducted this two-day training.

The main objective of this training was to enhance participants’ skills and knowledge on how to design competitive projects within the scope of the EU calls. Moreover, this training helped participants to identify EU project schemes and to understand the technical and budgetary aspects of the EU funded projects.

At the two day training participated in total twenty people, coming from various institutions in Kosovo. Throughout the training, there were several practical examples and interactions among trainers and the participants, which methodology was well received and appreciated. As for the statistics of the evaluation questionnaire over 65% of the participants were very satisfied with the training while the rest (35%) declared themselves as satisfied with the quality and organization of the training.

During the training were analyzed relevant EU funding sources, the project cycle and approaches, setting a new EU project, formulation and project design. In addition, the training offered an emphasis to the project impact, working packages, financing, and budgetary aspects as well as project implementation phases.