Orteku në Arsimin e Lartë: Studimet e Doktoratës në Shkencat Sociale dhe Humanistike në Universitetin e Prishtinës

Qëllimi kryesor i projektit hulumtues “Orteku në Arsimin e Lartë: Studimet e Doktoratës në Shkencat Sociale dhe Humanistike në Universitetin e Prishtinës” është nxitja e debateve përmbajtësore dhe ndryshimi i politikave për llogaridhënien publike, qeverisjen dhe cilësinë e studimeve të doktoratës në shkencat shoqërore dhe humanistike në Universitetin e Prishtinës (UP).

Fusha e studimeve të doktoratës është ndër temat më komplekse, më diskutabile dhe, deri vonë, më të shpërfillura nga UP, Qeveria, Kuvendi dhe agjencitë përkatëse qeveritare. Ky projekt synon që këtë problematikë ta vendos në qendër të vëmendjes së këtyre institucioneve dhe të opinionit publik nëpërmjet ndikimit të shoqërisë civile në politikëbërje, dhe atë përmes: Analizës dhe gjetjes së problemeve dhe vështirësive kryesore si dhe dhënien e rekomandimeve për zgjidhjen e tyre në fushën e studimeve të doktoratës në UP; Përmirësimit të politikave të qeverisjes dhe administrimit të programeve të doktoratës; Rritjes së llogaridhënies institucionale; Ndërtimit të mekanizmave për kontrollimin e cilësisë dhe plagjiarizmit, si dhe; Përfshirjes së hisedarëve kyç në debatin për nevojën e përmirësimit substancial të cilësisë së arsimit të lartë.

Projekti është realizuar në partneritet mes CPC dhe KIPRED, përkrahur financiarisht nga programi Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) i financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO‐K) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).

Prej gjetjeve drejtë avansimit të politikave dhe integritetit në arsimin e lartë

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti është që të kontribuoj në tejkalimin e mungesës së një diakogu mes palëve drejtë përmirësimit të cilësisë dhe integritetit shpesh të munguar në arsimin e lartë në Kosovë.

Projekti ka dy objektiva:

  1. Ngritjen e nivelit të bashkëpunimit mes plaëve relevante në arsimin e lartë;
  2. Ngritjen e nivelit të jetësimit të rekomandimeve nga palët vendimarrëse bazuar në gjetjet e hulumtimeve të viteve të fundit realizuar nga shoqëria civile.

Ky projekt është pjesë e programit të Koalicionit për Integritet dhe Transparencë në Universitet – KITU, mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur – KFOS.

 

Tobacco Taxation

Research project: “Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low- and Middle-Income Countries”

The overall objective of this project is to foster research on tobacco taxation policy and tobacco controlling laws and policies. Research and dissemination activities aim to produce high-quality and accessible research and policy outputs for both government policymakers and civil society. Research is focusing on gaps in research on economic and fiscal aspects of national tobacco taxation policy critical to informing effective tax policy. Research topics include costs and benefits of tobacco to government budgets, labor impacts, illicit trade, tax compliance of the tobacco industry, including tax evasion and avoidance, and tobacco tax impacts on inequality.

The project is funded by the University of Illinois at Chicago, which is one of the core partners of Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco, and is coordinated by Institute of Economic Studies in Belgrade. CPC is the partner institution from Kosovo, out of the seven Western Balkan countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro and Serbia) where the research is taking place.

Find out more information about the project at: http://tobaccotaxation.org/

SEEDS

South-Eastern European Data Services – SEEDS

Çfarë është SEEDS?

SEEDS (South-Eastern European Data Services) – Shërbimet e të Dhënave në Evropën Jug-Lindore – është një projekt i mbështetur nga Zvicra që synon të ndihmoj në krijimin e shërbimeve të reja të të dhënave në shkencat shoqërore në Kosovë, Kroaci, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe Shqipëri. Nën drejtimin e shërbimeve të të dhënave mirë të etabluara zvicerane dhe sllovene (FORS dhe ADP), projekti do të zgjeroj kapacitetet e institucioneve partnere të përzgjedhura, dhe do të kontribuojë në thellimin e njohurive dhe zhvillimin e instrumenteve në lidhje me infrastrukturën e shërbimit të të dhënave. SEEDS do t’i afrojë institucionet partnere pranë një lëvizjeje dhe rrjeti ndërkombëtar, duke mundësuar përfitime afatgjata jo vetëm për institucionet partnere, por mbi të gjitha edhe për komunitetet kërkimore kombëtare duke i bërë të dhënat më të qasshme për analiza dytësore.

Arkivimi dhe shpërndarja e të dhënave – pse është e rëndësishme?

Aktualisht, të dhënat parësore të mbledhura nga studimet në shkencat shoqërore në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës Jugore mbeten kryesisht në zotërim të hulumtuesve ose institucioneve të tyre. Këto të dhëna shpesh mbesin të padisponueshme për hulumtuesit e tjerë të fushës, pavarësisht potencialit të madh që kanë në adresimin e pyetjeve të tjera kërkimore të rëndësishme. Momentalisht, në këto shtete nuk ka shërbime ekzistuese apo të qëndrueshme të të dhënave nga shkencat shoqërore që mund të merren me çështjet e ruajtjes dhe shpërndarjes së të dhënave parësore.

Arkivimi dhe shpërndarja e të dhënave nëpërmjet një shërbimi të dhënash:

– Siguron ruajtjen e të dhënave kërkimore në një ambient të sigurt;
– Inkurajon kërkimin shkencor dhe debatin;
– Rrit ndikimin dhe dukshmërinë e kërkimit;
– Promovon dhe vlerëson kërkimin që krijoi të dhënat;
– Zvogëlon shpenzimet e dyfishimit të mbledhjes së të dhënave;
– Ofron burime të rëndësishme për edukim dhe trajnim; dhe
– Forcon metodologjitë e kërkimit.

Cilat janë objektivat kryesorë të SEEDS?

Katër objektivat kryesore të SEEDS janë:
1. Vendos institutet kërkimore partnere në pozicionin e duhur për të shërbyer si shërbime kombëtare të dhënash në shërbim të komuniteteve të kërkuesve;
2. Ndërton dhe forcon kapacitetet e arkivimit, njohuritë dhe infrastrukturën teknike;
3. Promovon idenë e shpërndarjes së të dhënave dhe analizave dytësore në vendet partnere;
4. Përgatit shërbimet e reja të të dhënave në vendet e Evropës Jug-Lindore për t’u bërë anëtarë të CESSDA -Partneriteti Evropian i Arkivave të të Dhënave në Shkencat Shoqërore

Qasja e hapur

Qasja e hapur (open access) i referohet parimit të reduktimit të barrierave në marrjen e të dhënave kërkimore dhe të publikimeve. Meqë kërkimi dhe inovacioni ndërtohen mbi arritjet e mëparshme, një sistem efikas për ndarjen e gjerë dhe qasjen tek të dhënat kërkimore dhe publikimet mund të përshpejtojë progresin shkencor. Si pasues i iniciativave të ndryshme në nivel evropian (p.sh. Horizon 2020), projekti SEEDS adreson nevojën për qasje dhe shpërndarje më të madhe të të dhënave parësore të mbledhura gjatë kërkimit në shkencat shoqërore. Ai synon të përforcoj strategjitë dhe strukturat kombëtare specifike ekzistuese, ndërkohë që kontribuon në zhvillimin e strategjive dhe strukturave të reja.

Vizito uebfaqen e projektit: http://seedsproject.ch/

Shkarko broshurën e projektit duke klikuar këtu
Partnerët KOSOVË
Qendra për Kurajo Politike (CPC)
www.cpc-ks.org

KROACI
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Shoqërore, Universiteti i Zagrebit (FFZG)
www.ffzg.unizg.hr

MAQEDONI
Universiteti Ss. Cyril and Methodius, Instituti për Kërkim Sociologjik, Politik dhe Juridik (ISPJR)
www.isppi.ukim.edu.mk

MAL i ZI
Qendra për Monitorim dhe Kërkim (CeMI)
www.cemi.org.me

SERBI
Instituti i Shkencave Ekonomike (IES)
www.ien.bg.ac.rs

SHQIPËRI
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)
www.idmalbania.org

SLLOVENI
Arkivi Slloven i të Dhënave i Shkencave Shoqërore (ADP) i Universitetit të Lubjanës (UL)
www.adp.fdv.uni-lj.si

ZVICËR
Qendra Zvicerane e Ekspertizës në Shkencat Shoqërore (FORS)
www.forscenter.ch

Hartëzimin i klientelizmit dhe shkaqet e tij

Hartëzimin i klientelizmit dhe shkaqet e tij: renta, kërkimi i rentave dhe demokracia në Kosovë dhe Shqipëri (1997-2013)

Involved institutions:
Centre for Political Courage (CPC), Kosovo
Development Solutions Associates (DSA), Albania

Duration: 01 July 2014 – 31 March 2016

This project proposes a systematic examination of the intensity, organization and causes of clientelism in post-1999 Kosovo and post-1997 Albania. Firstly, the development of a quantitative ‘map’ of comparative clientelism across various areas of economic governance in the two countries is envisioned. Secondly, an econometric model shall be drafted to investigate what variables may cause the differential incidence of patron-client exchange in different areas of economic governance. This model can be successfully used to assess the impact of institutional reforms in fighting clientelism. Additionally, from all the low and lower-middle income countries, Albania was the second largest recipient of anti-corruption-related aid per capita during 2002-2012. In the same period, Kosovo ranked fourth in the world distribution of good-governance-related aid, excluding small island states (authors’ calculations based on OECD data). Nevertheless, little analytical effort has been devoted to assess how these policy interventions have transformed, if at all, the dominant informal modes of regulation (such as clientelism) in specific licenses and rent-management regime. This study aims to contribute to bridging the identified gap.

Main Objectives:
• Develop a quantitative map of comparative clientelism across different areas of economic governance in Kosovo and Albania;
• Reconstruct the configuration of patron-client structures and relations within which corrupt transactions occur;
• Investigate the causes of corruption and clientelism in the two target countries, in order to ‘explain’ the differential incidence of clientelistic relations across different areas of economic governance and assess the impact of donor-funded regulatory and anti-corruption reforms in ‘specific’ sectors of economic governance.

Tobacco Taxation

The overall project aim is fostering research and policy dialogue on tax reforms concerning tobacco consumption and formulating clear and achievable policy response to reduce tobacco consumption in the region.

Project activities in Kosovo will provide evidence based information and analysis on the legal framework and tobacco tax policies versus its implementation. A special focus will be on the economic impact of tobacco tax policies. A cost – benefit analysis will analyze the financial amount of tobacco that Kosovo imports, versus the amount that gathers from tax policies. Project will cover the period 2000-2017.

For more please click here.

SEEDS

Media Pack for Kosovo

https://www.cessda.eu/Projects/All-projects/CESSDA-SaW/WP3/National-development-plans-for-data-services-in-the-ERA-media-packs

South-Eastern European Data Services – SEEDS

 

Çfarë është SEEDS?

SEEDS (South-Eastern European Data Services) – Shërbimet e të Dhënave në Evropën Jug-Lindore – është një projekt i mbështetur nga Zvicra që synon të ndihmoj në krijimin e shërbimeve të reja të të dhënave në shkencat shoqërore në Kosovë, Kroaci, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi dhe Shqipëri. Nën drejtimin e shërbimeve të të dhënave mirë të etabluara zvicerane dhe sllovene (FORS dhe ADP), projekti do të zgjeroj kapacitetet e institucioneve partnere të përzgjedhura, dhe do të kontribuojë në thellimin e njohurive dhe zhvillimin e instrumenteve në lidhje me infrastrukturën e shërbimit të të dhënave. SEEDS do t’i afrojë institucionet partnere pranë një lëvizjeje dhe rrjeti ndërkombëtar, duke mundësuar përfitime afatgjata jo vetëm për institucionet partnere, por mbi të gjitha edhe për komunitetet kërkimore kombëtare duke i bërë të dhënat më të qasshme për analiza dytësore.

 

Arkivimi dhe shpërndarja e të dhënave – pse është e rëndësishme?

Aktualisht, të dhënat parësore të mbledhura nga studimet në shkencat shoqërore në pjesën më të madhe të vendeve të Evropës Jugore mbeten kryesisht në zotërim të hulumtuesve ose institucioneve të tyre. Këto të dhëna shpesh mbesin të padisponueshme për hulumtuesit e tjerë të fushës, pavarësisht potencialit të madh që kanë  në adresimin e pyetjeve të tjera kërkimore të rëndësishme. Momentalisht, në këto shtete nuk ka shërbime ekzistuese apo të qëndrueshme të të dhënave nga shkencat shoqërore që mund të merren me çështjet e ruajtjes dhe shpërndarjes së të dhënave parësore.

 

Arkivimi dhe shpërndarja e të dhënave nëpërmjet një shërbimi të dhënash:

– Siguron ruajtjen e të dhënave kërkimore në një ambient të sigurt;
– Inkurajon kërkimin shkencor dhe debatin;
– Rrit ndikimin dhe dukshmërinë e kërkimit;
– Promovon dhe vlerëson kërkimin që krijoi të dhënat;
– Zvogëlon shpenzimet e dyfishimit të mbledhjes së të dhënave;
– Ofron burime të rëndësishme për edukim dhe trajnim; dhe
– Forcon metodologjitë e kërkimit.

 

Cilat janë objektivat kryesorë të SEEDS?

Katër objektivat kryesore të SEEDS janë:

1. Vendos institutet kërkimore partnere në pozicionin e duhur për të shërbyer si shërbime kombëtare të dhënash në shërbim të komuniteteve të kërkuesve;

2. Ndërton dhe forcon kapacitetet e arkivimit, njohuritë dhe infrastrukturën teknike;

3. Promovon idenë e shpërndarjes së të dhënave dhe analizave dytësore në vendet partnere

4. Përgatit shërbimet e reja të të dhënave në vendet e Evropës Jug-Lindore për t’u bërë anëtarë të CESSDA -Partneriteti Evropian i Arkivave të të Dhënave në Shkencat Shoqërore

 

Qasja e hapur

Qasja e hapur (open access) i referohet parimit të reduktimit të barrierave në marrjen e të dhënave kërkimore dhe të publikimeve. Meqë kërkimi dhe inovacioni ndërtohen mbi arritjet e mëparshme, një sistem efikas për ndarjen e gjerë dhe qasjen tek të dhënat kërkimore dhe publikimet mund të përshpejtojë progresin shkencor. Si pasues i iniciativave të ndryshme në nivel evropian (p.sh. Horizon 2020), projekti SEEDS adreson nevojën për qasje dhe shpërndarje më të madhe të të dhënave parësore të mbledhura gjatë kërkimit në shkencat shoqërore. Ai synon të përforcoj strategjitë dhe strukturat kombëtare specifike ekzistuese, ndërkohë që kontribuon në zhvillimin e strategjive dhe strukturave të reja.

 

Vizito uebfaqen e projektit: http://seedsproject.ch/
Shkarko broshurën e projektit duke klikuar këtu
Partnerët

KOSOVË
Qendra për Kurajo Politike (CPC)
www.cpc-ks.org

KROACI
Fakulteti i Shkencave Humane dhe Shoqërore, Universiteti i Zagrebit (FFZG)
www.ffzg.unizg.hr

MAQEDONI
Universiteti Ss. Cyril and Methodius, Instituti për Kërkim Sociologjik, Politik dhe Juridik (ISPJR)
www.isppi.ukim.edu.mk

MAL i ZI
Qendra për Monitorim dhe Kërkim (CeMI)
www.cemi.org.me

SERBI
Instituti i Shkencave Ekonomike (IES)
www.ien.bg.ac.rs

SHQIPËRI
Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)
www.idmalbania.org

SLLOVENI
Arkivi Slloven i të Dhënave i Shkencave Shoqërore (ADP) i Universitetit të Lubjanës (UL)
www.adp.fdv.uni-lj.si

ZVICËR
Qendra Zvicerane e Ekspertizës në Shkencat Shoqërore (FORS)
www.forscenter.ch

Shoqëria Civile në Kosovë që nga vitit 1999

Kohëzgjatja: shkurt 2010 – qershor 2011
Ekipi i hulumtuesëve: Remzije Istrefi, Mentor Agani, Pëllumb Kelmendi, Gjylbehare Bella-Murati

Projekti hulumtues “Shoqëria civile në Kosovë nga viti 1999” i cili iu propozua dhe u përkrah nga RRPP, i kishte disa qëllime. Qëllim i parë ishte të hetohen shtigjet e veçanta që shoqëria civile kosovare i mori pas vitit 1999, në rrethanat e veçanta që mbizotëronin në Kosovë gjatë kësaj periudhe. Qëllimi i dytë ishte të hetohet nëse strukturat qeverisëse kosovare i kanë keqpërdorur dhe manipuluar vështirësitë e veçanta me të cilat Kosova është përballur gjatë përpjekjeve të veta për ta arritur shtetësinë, me qëllim të pengimit të funksionimit të shoqërisë civile, si dhe pasojat që këto keqpërdorime dhe manipulime të supozuara mund t’i kenë patur në procesin e tranzicionit të Kosovës drejt demokracisë. Dhe, së fundi, ky projekt ishte një përpjekje për ta kuptuar dhe shpjeguar ndryshimin e jashtëzakonshëm të angazhimit qytetar në Kosovë pas lufës së vitit 1999, krahasuar me format dhe intensitetin që ky angazhim i kishte para vitit 1999.
Në hetimin e ndikimit që rrethanat e veçanta në Kosovë pas vitit 1999 e ushtruan në zhvillimin e shoqërisë civile kosovare të sotme, ekipi hulumtues është përqendruar në dy rrethana që patën rëndësi mbizotëruese: në gjendjen karakteristike për një mjedis të paslufës, dhe praninë dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë. Sa i përket keqpërdorimeve dhe manipulimeve të mundshme nga strukturat qeveritare kosovare, përqendrimi i ekipit hulumtues ishte në mundësitë që këto struktura i kanë patur për t’i shfrytëzuar të ashtuquajturat “çështjet e mëdha kombëtare” (të tilla si ato që kishin të bëjnë me statusin përfundimtar të Kosovës, njohjen e pavarësisë së Kosovës, dhe vështirësitë shumë të mëdha në veriun e Kosovës), me qëllim të përligjjes së një mjedisi në të cilin mbizotërojnë qeverisja joefkase dhe nivele të larta të korrupsionit. Puna e bërë lidhur me qëllimin e tretë ishte një përpjekje për t’i dhënë një farë kuptimi zvogëlimit të përnjëhershëm të frymës qytetare pas vitit 1999, e cila frymë ishte jashtëzakonisht e fuqishme më parë, dhe për ta kuptuar transformimin e shoqërisë civile kosovare në një entitet i cili më tepër i përngjason një makiazhi të skenës politike, se një force shtytëse e cila do të sillte ndonjë përmirësim të mirëflltë politik.

Libri “Shoqëria civile në Kosovë nga viti 1999” është produkti përfundimtar i këtij hulumtimi. Ky i përmban katër kapituj të shkruar nga anëtarët e ekipit hulumtues, të cilët mbështeten në të dhënat e ftuara gjatë intervistave. Dy nga këta kapituj, “Përkrahja e pajtimit në Kosovën e paslufës” i Gjylbehare Bella Muratit, dhe “Ndërtimi i paqes që funksionon: A sjell ndryshim Ndërtimi i Komunitetit në Mitrovicë” i Remzije Istreft dhe Valdete Idrizit, janë të përqendruar në rolin që shoqëria civile kosovare e ka luajtur në çështjet e marrëdhënieve ndëretnike dhe të të drejtave të njeriut në Kosovën e paslufës; ky i dyti e shqyrton çështjen e pjesës veriore të qytetit të ndarë të Mitrovicës. Punimi i Pëllumb Kelmendit, “Shoqëria civile dhe politika e kundërshtimit në Kosovën e paslufës” nxjerr përfundime mbi funksionimin e shoqërisë civile kosovare duke u përqendruar në zhvillimin e lëvizjes “Vetëvendosje.” Dhe, në fund, kapitulli hyrës i shkruar nga Mentor Agani e ofron një vështrim të përgjithshëm të të tërë hulumtimit dhe i jep disa përfundime të përgjithësuara për zhvillimet e shoqërisë civile kosovare të tashme.

Libri “Shoqëria Civile në Kosovë që nga viti 1999” (pdf)