Fushat e interesimeve

  • Arsimi i Lartё
  • Integrimi Evropian, Qytetaria, Demokracia, Shumёllojshmёria dhe tё Drejtat e Pakicave
  • Qeverisja e Mirё dhe Sundimi i Ligjit