Misioni

Qendra për Kurajo Politike (CPC) është themeluar me qëllim që të ofroj një platformë dialogu ndërmjet politikë-bërësve, akademikëve dhe aktorëve të tjerë publik në disa nga fushat më vitale shoqërore dhe politike në Kosovë dhe rajon. CPC realizon hulumtimeve të aplikueshme, avokon për procese vendimmarrëse transparente dhe demokratike, dhe ofron trajnime për institucione publike dhe organizata jo qeveritare. CPC ofron informacione të bazuara në kërkim si kontribut drejt përmirësimit të institucioneve dhe jetës publike. Për më tepër, CPC ofron një platformë për hulumtuesë që janë të gatshëm që të angazhohen në studime, edukim dhe në promovimin e qytetarisë aktive.

 

CPC është organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe jopartiake për hulumtimin e politikave, e themeluar në pajtim me legjislacionin e Kosovës.

Fushat e Interesimeve

  • Arsimi i Lartë;
  • Integrimi Evropian, Qytetaria, Demokracia, Shumëllojshmëria dhe të Drejtat e Pakicave;
  • Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjt.

Partnerët

Bordi këshilldhënës