Misioni

Qendra pёr Kurajo Politike (CPC) ёshtё themeluar me qёllim qё tё ofroj njё platformё dialogu ndërmjet politikë-bërësve, akademikëve dhe aktorëve të tjerë publik në disa nga fushat më vitale shoqërore dhe politike nё Kosovё dhe rajon. CPC realizon hulumtimeve tё aplikueshme, avokon pёr procese vendimmarrëse transparente dhe demokratike, dhe ofron trajnime për institucione publike dhe organizata jo qeveritare. CPC ofron informacione tё bazuara nё kёrkim si kontribut drejt pёrmirёsimit tё institucioneve dhe jetёs publike. Për më tepër, CPC ofron njё platformë pёr hulumtuesё që janë të gatshëm qё tё angazhohen nё studime, edukim dhe nё promovimin e qytetarisё aktive.

CPC është organizatë e pavarur, jofitimprurëse dhe jopartiake për hulumtimin e politikave, e themeluar në pajtim me legjislacionin e Kosovës.

Fushat e Interesimeve

  • Arsimi i Lartё;
  • Integrimi Evropian, Qytetaria, Demokracia, Shumёllojshmёria dhe tё Drejtat e Pakicave;
  • Qeverisja e Mirё dhe Sundimi i Ligjt.

Partnerët

Bordi këshilldhënës