Research_and_Development_Project_Management

 

 

Paqja afatgjate në Ballkanin Perëndimor përmes integrimit në BE

 

 

 

 

PREPORTR

Gazetë mujore “PREPORTR”

 

 

“Learning and Living Democracy” manuale publikuar nga Këshilli i Evropës

Këshilli i Evropës ka publikuar serinë e manualeve “Learning and Living Democracy” të dizajnuara për të mbështetur mësimdhënësit.

Të gjitha manualet mund t’i gjeni duke klikuar http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Resources/Resources_for_teachers_en.asp