Adem Beha

Adem Beha është ligjërues në Shkenca Politike në Universitetin e Prishtinës. Ai përfundoi studimet në Shkencë Politike dhe Administratë Publike në Universitetin e Prishtinës dhe ka diplomuar në master në programin Shoqëria Civile dhe Zhvilli Lokal nga Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Grazit dhe Universiteti Kombëtar i Irlandës në Galway. Beha është angazhuar si trajner, konsulent, dhe hulumtues në organizata të ndryshme të shoqërisë civile vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë UBO Consulting, KOPF, REF dhe Fondacionin Peace Berghof. Interesimet e tij kërkimore përfshijnë: transformimi i konflikteve, siguria njerëzore, shtet-ndërtimi dhe ndërtimi i paqes, të drejtat e pakicave dhe zhvillimi i qëndrueshëm.

Kontakt: adem.beha@cpc-ks.org