Prof. Claire Gordon

Prof. Claire Gordon ligjeron lëndën Politikat e Evropës Lindore në European Institute and Academic Developer në Teaching and Learning Centre të London School of Economics and Political Science. Në vitin 2011 ajo ishte hulumtuese kryesore, së bashku me Will Bartlet, në projektin e Parlamentit Evropian të titulluar “Masat për promovimin e gjendjes së qytetarëve romë të BE-së në Bashkimin Evropian”. Në periudhën 2012-2013 ajo ishte anëtare e një grupi hulumtuesish të financuar nga Fondacionit Evropian për Trajnim për të hulumtuar sektorin profesional arsimor dhe integrimin shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor, Turqi dhe Izrael.
Momentalisht Prof. Gordon punon në një projekt hulumtues të LSEE që ka si fokus studimin e sistemeve të mirëqenies dhe integrimin shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor. Fushat kryesore të interesimeve të Prof. Gordon përfshijnë: zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe rolin e kushtëzimit, mbrojtjen e minoriteteve në Evropë dhe sfidat e integrimit shoqëror në vendet e Ballkanit Perëndimor. Publikimet e saj të fundit përfshijnë: Gordon, Claire E dhe Kmezic, Marko dhe Opardija, Jasmina, eds (2013) Stagnation and drift in the Western Balkans: the challenges of political, economic and social change, Peter Lang AG. Prof. Claire Gordon është anëtare e Bordit Drejtues të Regional Research Promotion Programme Western Balkans (RRPP) në Universitetin e Fribourg-ut. Ajo gjithashtu është anëtare e rrjetit jo-rezident Senior Research Associate në European Centre for Minority Issues in Flensburg.