Prof. Hasnije Ilazi

Prof. Hasnije Ilazi është udhëheqëse e Departamentit të Filozofisë në Universitetin e Prishtinës dhe drejtore ekzekutive e Institutit për Studime Sociale dhe Humanistike (ISSH) të Universitetit të Prishtinës.
Puna e saj akademike përfshin, përveç mësimdhënies në Universitetin e Prishtinës dhe publikime të shumta, numër të madh të paraqitjeve në konferenca, seminare, universitete ndërkombëtare dhe vendore, dhe aktivitete hulumtuese. Kontribut të rëndësishëm Prof. Ilazi ka dhënë edhe në fushën e hulumtimeve sociale, zhvillimin e politikave publike dhe studimet gjinore. Aktualisht është edhe kryeredaktore e revistës shkencore “Njohja”.