Shërbimet e të dhënave të Evropës Juglindore (SEEDS)

Periudha e projektit: maj 2015 – maj 2017 | Donator: Fondacioni Kombëtar i Shkencës Zvicerane

Projekti SEEDS synon të ndihmojë në krijimin e shërbimeve të reja të të dhënave për shkencat shoqërore në Shqipëri, Kroaci, Kosovë, Maqedoni, Mali të Zi, dhe Serbi. Me drejtimin e shërbimeve kombëtare të të dhënave të krijuara prej kohësh në Zvicër dhe Slloveni (FORS dhe ADP), projekti zgjeroi kapacitetet e institucioneve të përzgjedhura partnere dhe kontribuoi në zhvillimin e njohurive dhe mjeteve në lidhje me infrastrukturën e shërbimit të të dhënave. SEEDS solli institucionet partnere në grupin e një lëvizjeje dhe rrjeti ndërkombëtar për të ofruar përfitime afatgjata jo vetëm për institucionet partnere, por më e rëndësishmja për komunitetet përkatëse kombëtare të kërkimit duke vënë në dispozicion më shumë të dhëna për analiza dytësore.