Përshpejtimi i progresit në tatimin efektiv të duhanit – politikat në vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare

Periudha e projektit: janar 2018 – dhjetor 2018 | Donator: Iniciativa e Bloomberg për të reduktuar përdorimin e duhanit, U.S.A.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte nxitja e kërkimit dhe dialogut politik mbi reformat tatimore në lidhje me konsumin e duhanit dhe formulimi i politikave të qarta dhe të arritshme për të reduktuar konsumin e duhanit në rajon. Aktivitetet kërkimore dhe përhapëse që synojnë prodhimin e rezultateve të kërkimit dhe politikave cilësore dhe të arritshme si për politikëbërësit e qeverisë ashtu edhe për shoqërinë civile. Hulumtimi u fokusua në boshllëqet në kërkimin mbi aspektet ekonomike dhe fiskale të politikës kombëtare të taksimit të duhanit, kritike për informimin e politikave tatimore efektive.