Scientific Café II: Studimi, mësimdhënia dhe kryerja e kërkimeve në Universitetin e Prishtinës ,,Hasan Prishtina”, 3 qershor 2015

Në kuadër të dialogut politik për fuqizimin e shkencave sociale në Kosovë, CPC më 3 qershor 2015, e organizoi takimin e dytë ,,Scientific Café”. Diskutimi i këtij takimi u fokusua në gjendjen e studimit, mësimdhënies dhe kryerjes së hulumtimeve në Universitetin e Prishtinës ,,Hasan Prishtina” (UP). Fjalën hyrëse e mbajtën Arben Hajrullahu dhe Adem Beha nga Departamenti i Shkencave Politike dhe Gëzim Selaci nga Departamenti i Sociologjisë. Debati vazhdoi me pjesëmarrjen aktive të studentëve nga fakultete dhe fusha të ndryshme të studimeve.

Takimi filloi me diskutimin e transformimit të rolit të përgjithshëm që kanë universitetet në shoqëritë bashkëkohore, duke u fokusuar në sfidat dhe vështirësitë me të cilat po përballen UP-ja dhe akademikët kosovarë si pjesë e këtij procesi transformues. Është vlerësuar se studimi, mësimdhënia dhe kryerja e kërkimeve shkencore në UP është njollosur me vështirësi dhe probleme, veçanërisht nga mungesa e sigurimit cilësor dhe mungesa e shkëmbimit dhe konkurrencës me të arriturat më të fundit shkencore në botën e jashtme akademike.

Një tjetër problem thelbësor i identifikuar gjatë diskutimit ishte problemi i mbingarkesës së stafit akademik të UP-së me kërkesat dhe obligimet e mësimdhënies, gjë që zvogëlon fokusin e tyre në kërkimin shkencor. Diskutuesit vunë në dukje, në veçanti, se politika e UP-së për kontraktimin e stafit akademik vetëm në cilësinë e tyre si mësues, por kushtëzimi i avancimit të tyre akademik bazuar në publikime dhe kërkime shkencore është kontradiktore. Për më tepër, fusha e arsimit të lartë në Kosovë konsiderohej e izoluar nga bota e jashtme për sa i përket shkëmbimit të ideve, stafit akademik dhe studentëve, gjë që më pas reflekton në mungesën e cilësisë së studimeve, hulumtimeve dhe mësimdhënies.

Studentët të cilët morën pjesë në takim shprehën shqetësime të shumta lidhur me përvojat e tyre me studimet në UP. Disa nga këto shqetësime përfshinin numrin e madh të studentëve, mungesën e përgatitjes praktike, mospërputhjen e programeve akademike me nevojat e tregut të punës, moszbatimin e reformave, kurrikulat e vjetruara, mungesën e laboratorëve dhe literaturës bashkëkohore si dhe ndërveprimin dhe debatin akademik të pazhvilluar brenda universiteti.

Të pranishmit ranë dakord se nxitja e konkurrencës akademike, rritja e transparencës në administratë dhe kërkime shkencore si dhe rritja e llogaridhënies dhe transparencës ndaj studentëve dhe taksapaguesve në përgjithësi, përbëjnë disa nga hapat fillestarë, të domosdoshëm që duhet të ndërmerren në funksion të UP-së, por edhe të tjerë më të lartë. institucionet arsimore në Kosovë, për të përmbushur rolin e tyre në shoqëri.