Nga gjetjet e hulumtimit drejt avancimit të integritetit dhe politikave në arsimin e lartë në Kosovë

Periudha e projektit: shtator 2018 – shkurt 2019 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti ishte të kontribuojë në tejkalimin e mungesës së dialogut ndërmjet palëve relevante të interesit drejt përmirësimit të cilësisë dhe integritetit në arsimin e lartë në Kosovë. Aktivitetet e projektit përfshinin organizimin e tre tryezave të rrumbullakëta me palët e interesuara mbi temat përkatëse mbi integritetin në arsimin e lartë dhe publikimin e tre dokumenteve avokuese. Projekti kishte dy objektiva:

  1. Rritja e nivelit të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve përkatës në arsimin e lartë;
  2. Rritja e nivelit të zbatimit të rekomandimeve nga palët vendimmarrëse bazuar në gjetjet e fundit të hulumtimit të organizatave të shoqërisë civile.