Avokimi për avancimin e integritetit dhe cilësisë akademike në arsimin e lartë

Periudha e projektit: shtator 2019 – shkurt 2020 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ,,Avokimi për avancimin e integritetit akademik dhe cilësisë së arsimit të lartë” ishte përmirësimi i politikave dhe dokumenteve kyçe që rregullojnë çështjet e integritetit akademik në Universitetin e Prishtinës dhe rritjen e të të menduarit kritik, shkrimit akademik dhe shkathtësive të buta tek studentët e vitit të parë dhe të dytë.