Ardita Hajra

Ardita Hajra ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës, Departamenti i
Shkencës Politike. Që nga viti 2016, ajo është angazhuar në organizata joqeveritare dhe think-
tank, ku ka punuar si hulumtuese/analiste e politikave dhe koordinatore e projekteve. Fushat e
saj të interesit përfshijnë politikat publike, me interes të veçantë në politikat e arsimit dhe ato
ekonomike.