Dialogu i Politikave Kombëtare për Forcimin e Hulumtimit të Shkencave Sociale në Kosovë

Periudha e projektit: prill 2012 – mars 2017 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër.

Iniciativa e Dialogut Kombëtar për Politikat (NPD) synon forcimin e kërkimit shkencor në Kosovë. Aktivitetet e NPD-së përfshinin organizimin e disa ngjarjeve të avokimit, konferencave ndërkombëtare, tryezave dhe takimeve të përbashkëta me palët e interesuara në vijim: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Universiteti i Prishtinës, Kuvendi i Kosovës, përfaqësues nga sektori privat i arsimit të lartë dhe institute kërkimore. Përveç kësaj, u publikuan edhe disa përmbledhje politikash-rekomandime të politikave. Projekti ndikoi kryesisht në dy fushat e mëposhtme:

  1. Rëndësinë e studimeve të politikave të bazuara në prova dhe studimeve analitike-krahasuese në procesin e vendimmarrjes-në veçanti në lidhje me arsimin e lartë dhe kapacitetet kërkimore-është përmirësuar;
  2. Është rritur ndërgjegjësimi për rëndësinë dhe sfidat që lidhen me shkencat shoqërore.