Drejt një arsimi më gjithëpërfshirës dhe cilësor në Kosovë

Periudha e projektit: korrik 2020 – dhjetor 2020 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë përmes:

  1. Zhvillimit të aftësive të të menduarit kritik dhe krijues te nxënësit;
  2. Rritjes së shkathtësive të nxënësve për shkathtësitë të buta; integritetin akademik; shkathtësitë analitike dhe në të shkruar;
  3. Kontributit në uljen dhe parandalimin e plagjiaturës.