Monitorimi i transparencës dhe njohurive të studentëve për qeverisjen e universiteteve publike

Periudha e projektit: janar 2021 – dhjetor 2021 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Ky projekt synonte rritjen e transparencës dhe ndriçimin e njohurive të studentëve mbi qeverisjen e institucioneve publike të arsimit të lartë nëpërmjet:

  1. Sigurimit të të dhënave të sakta për numrin e studentëve, raportin gjinor, raportin etnik dhe statusin e studentëve nëpër njësitë akademike të universiteteve publike në të gjitha nivelet e studimeve dhe krahasimin e këtyre shifrave ndër vite;
  2. Kryerja e hulumtimeve lidhur me njohuritë e studentëve për mënyrën e qeverisjes në Universitetin e Prishtinës;
  3. Sigurimin e statistikave për numrin e doktorantëve të diplomuar në Universitetin e Prishtinës dhe qasshmërinë e punimeve të tyre të doktoratës për publikun.