Përvojat dhe mësimet nga pandemia në shërbim të cilësisë së qëndrueshme në edukimin e vazhdueshëm

Periudha e projektit: prill 2020 – korrik 2020 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Objektivat e projektit “Përvoja dhe mësime nga pandemia në shërbim të cilësisë së qëndrueshme në edukimin e vazhdueshëm” ishin:

  1. Lehtësimi i mësimit online gjatë pandemisë COVID-19 dhe më gjerë duke ofruar udhëzime të qarta dhe konkrete për trekëndëshin nxënës-prindër-profesorë dhe paralelisht rritja e kapaciteteve të mësuesve dhe nxënësve;
  2. Promovimi i mësimit online dhe ndërgjegjësimi për përdorimin e mjeteve online për qëllime edukative;
  3. Mbështetja e vazhdimit të mësimit gjatë pandemisë;
  4. Lehtësimi i komunikimit efektiv mes mësuesve dhe nxënësve edhe pas pandemisë nëpërmjet përdorimit të platformave virtuale (klasave virtuale).