Monitorimi i transparencës dhe njohurive të studentëve për qeverisjen e universiteteve publike

Periudha e projektit: janar 2021 – dhjetor 2021 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Ky projekt synonte rritjen e transparencës dhe ndriçimin e njohurive të studentëve mbi qeverisjen e institucioneve publike të arsimit të lartë nëpërmjet:

 1. Sigurimit të të dhënave të sakta për numrin e studentëve, raportin gjinor, raportin etnik dhe statusin e studentëve nëpër njësitë akademike të universiteteve publike në të gjitha nivelet e studimeve dhe krahasimin e këtyre shifrave ndër vite;
 2. Kryerja e hulumtimeve lidhur me njohuritë e studentëve për mënyrën e qeverisjes në Universitetin e Prishtinës;
 3. Sigurimin e statistikave për numrin e doktorantëve të diplomuar në Universitetin e Prishtinës dhe qasshmërinë e punimeve të tyre të doktoratës për publikun.

Drejt një arsimi më gjithëpërfshirës dhe cilësor në Kosovë

Periudha e projektit: korrik 2020 – dhjetor 2020 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të kontribuojë në ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë përmes:

 1. Zhvillimit të aftësive të të menduarit kritik dhe krijues te nxënësit;
 2. Rritjes së shkathtësive të nxënësve për shkathtësitë të buta; integritetin akademik; shkathtësitë analitike dhe në të shkruar;
 3. Kontributit në uljen dhe parandalimin e plagjiaturës.

Përvojat dhe mësimet nga pandemia në shërbim të cilësisë së qëndrueshme në edukimin e vazhdueshëm

Periudha e projektit: prill 2020 – korrik 2020 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Objektivat e projektit “Përvoja dhe mësime nga pandemia në shërbim të cilësisë së qëndrueshme në edukimin e vazhdueshëm” ishin:

 1. Lehtësimi i mësimit online gjatë pandemisë COVID-19 dhe më gjerë duke ofruar udhëzime të qarta dhe konkrete për trekëndëshin nxënës-prindër-profesorë dhe paralelisht rritja e kapaciteteve të mësuesve dhe nxënësve;
 2. Promovimi i mësimit online dhe ndërgjegjësimi për përdorimin e mjeteve online për qëllime edukative;
 3. Mbështetja e vazhdimit të mësimit gjatë pandemisë;
 4. Lehtësimi i komunikimit efektiv mes mësuesve dhe nxënësve edhe pas pandemisë nëpërmjet përdorimit të platformave virtuale (klasave virtuale).

Dialogu i Politikave Kombëtare për Forcimin e Hulumtimit të Shkencave Sociale në Kosovë

Periudha e projektit: prill 2012 – mars 2017 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër.

Iniciativa e Dialogut Kombëtar për Politikat (NPD) synon forcimin e kërkimit shkencor në Kosovë. Aktivitetet e NPD-së përfshinin organizimin e disa ngjarjeve të avokimit, konferencave ndërkombëtare, tryezave dhe takimeve të përbashkëta me palët e interesuara në vijim: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT), Universiteti i Prishtinës, Kuvendi i Kosovës, përfaqësues nga sektori privat i arsimit të lartë dhe institute kërkimore. Përveç kësaj, u publikuan edhe disa përmbledhje politikash-rekomandime të politikave. Projekti ndikoi kryesisht në dy fushat e mëposhtme:

 1. Rëndësinë e studimeve të politikave të bazuara në prova dhe studimeve analitike-krahasuese në procesin e vendimmarrjes-në veçanti në lidhje me arsimin e lartë dhe kapacitetet kërkimore-është përmirësuar;
 2. Është rritur ndërgjegjësimi për rëndësinë dhe sfidat që lidhen me shkencat shoqërore.

Programi Rajonal i Promovimit të Kërkimit për Ballkanin Perëndimor (RRPP), Njësia Lokale Koordinuese në Kosovë

Periudha e projektit: shtator 2009 – mars 2017 | Donator: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër.

Programi Rajonal i Promovimit të Kërkimit (RRPP) synon nxitjen dhe promovimin e kërkimit shkencor në Ballkanin Perëndimor (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Serbi). Hulumtimi i shkencave sociale ndihmon në kuptimin e nevojave specifike për reforma dhe në identifikimin e implikimeve afatgjata të zgjedhjeve të mundshme të politikave. Studiuesit morën mbështetje përmes granteve kërkimore, trajnimeve metodologjike dhe tematike, si dhe mundësive për shkëmbim dhe rrjetëzim rajonal dhe ndërkombëtar. RRPP ishte koordinuar dhe operuar nga Instituti Ndërfakultetar për Evropën Qendrore dhe Lindore (IICEE) në Universitetin e Friburgut (Zvicër). CPC shërbeu si Njësi Koordinuese Lokale e RRPP-së në Kosovë.

Avokimi për avancimin e integritetit dhe cilësisë akademike në arsimin e lartë

Periudha e projektit: shtator 2019 – shkurt 2020 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ,,Avokimi për avancimin e integritetit akademik dhe cilësisë së arsimit të lartë” ishte përmirësimi i politikave dhe dokumenteve kyçe që rregullojnë çështjet e integritetit akademik në Universitetin e Prishtinës dhe rritjen e të të menduarit kritik, shkrimit akademik dhe shkathtësive të buta tek studentët e vitit të parë dhe të dytë.

 

Mendo globalisht, vepro lokalisht: seri seminaresh mbi të menduarit kritik dhe integritetin akademik

Periudha e projektit: mars 2019 – korrik 2019 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Qëllimi i përgjithshëm i projektit “Mendo globalisht, vepro lokalisht: seri seminaresh për të menduarit kritik dhe integritetin akademik” ishte ngritja e vetëdijes së studentëve dhe zgjerimi i horizontit të tyre për cilësinë e arsimit që duhet të ofrojë Universiteti i Prishtinës. Qëllimi dhe objektivat e përgjithshme të projektit ishin planifikuar të realizoheshin përmes organizimit të 4 seminareve për të menduarit kritik, integritetin akademik dhe aktivizmin studentor. Ligjëruesit e seminarit ishin kryesisht hulumtues dhe staf akademik i Kosovës të cilët aktualisht ligjërojnë ose punojnë në universitete dhe institute arsimore në botë. Projekti kishte dy objektiva kryesore:

 1. Nxitja e të menduarit kritik përmes debatit konstruktiv mbi integritetin akademik dhe aktivizmin studentor; dhe
 2. Stimulimi i studentëve për organizim dhe ringjallje më të mirë të jetës studentore brenda kampusit.

Nga gjetjet e hulumtimit drejt avancimit të integritetit dhe politikave në arsimin e lartë në Kosovë

Periudha e projektit: shtator 2018 – shkurt 2019 | Donator: Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Qëllimi i përgjithshëm i këtij projekti ishte të kontribuojë në tejkalimin e mungesës së dialogut ndërmjet palëve relevante të interesit drejt përmirësimit të cilësisë dhe integritetit në arsimin e lartë në Kosovë. Aktivitetet e projektit përfshinin organizimin e tre tryezave të rrumbullakëta me palët e interesuara mbi temat përkatëse mbi integritetin në arsimin e lartë dhe publikimin e tre dokumenteve avokuese. Projekti kishte dy objektiva:

 1. Rritja e nivelit të bashkëpunimit ndërmjet aktorëve përkatës në arsimin e lartë;
 2. Rritja e nivelit të zbatimit të rekomandimeve nga palët vendimmarrëse bazuar në gjetjet e fundit të hulumtimit të organizatave të shoqërisë civile.

Orteku në Arsimin e Lartë: Studimet e Doktoraturës në Studime Sociale dhe Humanistike në Universitetin e Prishtinës

Periudha e projektit: qershor 2017 – qershor 2018
Donatorë: Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër; Ministria e Punëve të Jashtme të Danimarkës, DANIDA.
Partnerët e projektit: Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) dhe Qendra për Kurajo Politike (CPC)

Objektivi i projektit ishte nxitja e debatit thelbësor dhe ndryshimi i politikave për llogaridhënien publike, qeverisjen dhe cilësinë e studimeve të doktoratës në shkencat sociale në Universitetin e Prishtinës. Rezultatet e synuara të projektit ishin:

 1. Përmirësimi i politikave të Universitetit të Prishtinës dhe të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës për rritjen e cilësisë së programeve të doktoraturës (mekanizmi i kontrollit të punimeve të doktoratës përmes softuerit anti-plagjiaturë; vendosja e kritereve për programet e doktoraturës; mekanizmat e akreditimit për mentorimi dhe mësimdhënia në programet e doktoraturës);
 2. Rritja e transparencës për kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e doktoraturës.

Përshpejtimi i progresit në tatimin efektiv të duhanit – politikat në vendet me të ardhura të ulëta dhe mesatare

Periudha e projektit: janar 2018 – dhjetor 2018 | Donator: Iniciativa e Bloomberg për të reduktuar përdorimin e duhanit, U.S.A.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit ishte nxitja e kërkimit dhe dialogut politik mbi reformat tatimore në lidhje me konsumin e duhanit dhe formulimi i politikave të qarta dhe të arritshme për të reduktuar konsumin e duhanit në rajon. Aktivitetet kërkimore dhe përhapëse që synojnë prodhimin e rezultateve të kërkimit dhe politikave cilësore dhe të arritshme si për politikëbërësit e qeverisë ashtu edhe për shoqërinë civile. Hulumtimi u fokusua në boshllëqet në kërkimin mbi aspektet ekonomike dhe fiskale të politikës kombëtare të taksimit të duhanit, kritike për informimin e politikave tatimore efektive.