Shpërndarja e thirrjeve për aplikime, konferenca apo informata tjera që janë në frymën e CPC-së  mund të dërgohen për publikim në këtë ueb faqe duke klikuar këtu